நன்றி...!!! நன்றி...!!! நன்றி...!!!

ஒரு இலக்கியத்தரம்வாய்ந்த நிகழ்ச்சிக்கு அரங்கம் நிறைந்து வந்திருந்த உங்கள் அத்தனைப்பேருக்கும்
பாரதி நட்புக்காக குழுவினரின் சார்பாக மீண்டும் மீண்டும் நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.